Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

Agenda 21

Agenda_21.png

wtorek, 6 marca 2012

Nie sądzę, że my jako ludzie, a nawet jako Chrześcijanie zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji w jakiej się znajdujemy. To, na co chcę zwrócić wszystkich uwagę, jest tzw. „Agenda 21”. Inna częsta nazwa tego samego program brzmi: „Zrównoważony Rozwój”. Co to jest? O co tu chodzi? Kiedy słyszymy te terminy powinniśmy w nadzwyczajny sposób być pobudzonymi do szczególnego zwrócenia uwagi na treść tego tematu oraz wigorystycznego przeciwstawienia się wszystkiemu, co jest z tym złączone.

Innymi słowy, jest to plan zainicjowany  poprzez organizację Narodów Zjednoczonych w celu zniewolenia, a nawet w dużym stopniu wyniszczenia populacji świata. Treść planu stworzony z rozkazów Rothschilda i Rockefelera został przedłożony przed obrady przedstawicieli narodów na posiedzeniu „Szczytu Ziemi” ONZ-u w Rio de Jeneiro w 1992 roku. Oczywiście dobrze zareklamowany został prawie jednomyślnie zatwierdzony. Problem jednak jest w tym, że większość członków nie zdawała sobie sprawy z tego co zatwierdzają.

Tom DeWeese z Centrum Amerykańskiej Policy ułożył jednostronicową informację co do najważniejszych aspektów tej Agendy. Chociaż te wyszczególnione nazwy odnoszą się głównie do angielsko języcznego świata tak jak Stanów Zjednoczonych, jednak te same koncepcje, częstp pod innymi nazwami, znajdują się w innych językach zależnie od kraju w jakim są one wprowadzane. Oto one:

Co to jest “Zrównoważony Rozwój”?

Według autorów, celem zrównoważonego rozwoju jest zintegrowanie (połączenie) taktyk: ekonomicznej, socialnej i ochrony środowiska w celu osiągnięcia redukcji konsumpcji, równości socjalnej, oraz zachowania i odrestaurowania biologicznej różnorodności (odnośnie świat zwierząt). Zrównoważniowcy twierdzą, że każda socialna decyzja powinna być oparta na skutkach naturalnego środowiska, koncentrując się na trzech komponentach: globalnym użytku ziemi, globalnej edukacji, oraz globalnej kontroli i redukcji populacji.

Socjalna Równość (Socjalna niesprawiedliwość)

Socjalna sprawiedliwość jest określona jako prawo i równa szansa wszystkich ludzi do równego korzystania z dostarczanych nam przez społeczeństwo i środowisko bogactw.

Redystrybucja bogactwa: Prywatna własność jest socjalną niesprawiedliwością z tego powodu, że nie każdy potrafi z niej zbudować bogactwo. Narodowa suwerenność jest socjalną niesprawiedliwością. Uniwersalna opieka zdrowotna jest socjalną niesprawiedliwością. To wszystko jest częścią linii kursu Agendy 21.

Ekonomiczny Dobrobyt

Publiczno Prywatne Partnerstwa (PPP). Specjalne stosunki pomiędzy rządem i pewnymi, wybranymi korporacjami otrzymującymi podatkowe ulgi, dotacje i rządowe sankcje przywłaszczania prywatnej własności w celu implementacji zrównoważonego kursu. Przez rząd usankcjonowane monopolie. (Jak widzimy jest to jedno z głównych podstaw faszyzmu: partnerstwo prywatnych firm z rządem.)

Lokalne Polisy Zrównoważonego Rozwoju

Sprytny Wzrost, Projekt Terenów dla Dzikich Zwierząt, Prężne Miasta, Rejonowe Projekty-Wizje, STAR Zrównoważonych Lokalnych Środowisk (system oceniania w odniesieniu do zarządzania np. nad energią lub edukacją i znaczy: Sustainable - Zrównoważalne, Teachable - Nauczalne, Adaptable - Przystosowywalne & Repeatable – Powtarzalne), Zielone (związane z Ochroną Środowiska) Miejsca Pracy, „Zielone” Przepisy Budowania Obiektów, Robienie wszystkiego na „Zielono”, Alternatywna Energia (głównie słoneczna lub wiatrowa), Lokalne Wizualizowanie, Liderzy do poprowadzenia ludzi w kierunku „wspólnych” celów, Historyczna Ochrona, zachęcanie do Prawa Konserwacji własnej ziemi, gdzie ograniczy się użytkowanie tej ziemi włącznie z gospodarką rolną lub budowaniem, Prawa do Budowy lub rozbudowy tylko w zgodzie z „zielonymi” przepisami, zrównoważone uprawianie roli, wszechstronne planowanie biorące pod uwagę wiele aspektów zrównoważonego rozwoju, zarządzanie wzrostu (liczebnego, materialnego) lokalnego środowiska, konsensus czy inaczej „rządzenie” przez podporządkowanie dla większości.

Kto za tym wszystkim się kryje? ICLEI_USA.jpg

ICLEI – Lokalne rządy dla Zrównoważonego Rozwoju (pełna nazwa: International - Międzynarodowa Council – Rada for - dla Local – Miejscowych Environmental Initiatives – Inicjatyw Ochrony Środowiska). Lokalne środowisko płaci składki dla ICLEI w celu udostępnienia dla lokalnej społeczności planów, programów komputerowych, szkolenia, itp. Dodatkowe grupy włączają American Planning Council (Amerykański Zarząd Planowania), The Renaissance Planning Group (Grupa Renesansowego Planowania), International City/County Managment Group (Międzynarodowe Miasto/Grupa Zarządzania Województwem) pomagana przez US Mayors Conference (Konferencja Burmistrzów Miast Stanów Zjednoczonych), National Governors Association (Narodowy Związek Gubernatorów), National League of Cities (Narodowa Liga Miast), National Association of County Administrators (Narodowy Związek Administratorów Województw) i wiele więcej prywatnych organizacji i oficjalnych agencji rządowych. Fundacje i rządowe dotacje są mechanizmem całego procesu.  ICLEI_Polska.jpg

Gdzie to ma swoje początki?

Termin Zrównoważony Rozwój po raz pierwszy był zaprezentowany na stronach raportu z 1987 roku (Our Common Future = Nasza Wspólna Przyszłość) przez Światową Komisję ONZ-u o Naturalnym Środowisku i Rozwoju, którego autorką była Gro Harlem Brundtland,Gro_Harlem_Brundtland.jpg wice prezydent Światowej Socjalistycznej Partii. Termin po raz pierwszy został zaoferowany jako oficjalna polityka ONZ-u w 1992 roku, w dokumencie pod tytułem: „Agenda 21 Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjedonoczonych” (UN Sustainable Development Agenda 21), wydana w czasie „Szczytu Ziemi Narodów Zjednoczonych” i dzisiaj jest krótko określana jako Agenda 21.

Jaką  Kompetencję Władzy daje Agenda 21?

W czasie ceremonii Szczytu Ziemi, Agenda 21 została podisana przez więcej niż 178 narodów które zaadoptowały ją jako oficjalny kurs swej polityki. Bez wymaganej, przez Konstytucję USA, zgody, Amerykański Prezydent George H.W. Bush podpisał dokument w imieniu Stanów Zjednoczonych. Każdy naród, podpisując, ślubował adoptowanie celów Agendy 21. W 1995 roku Prezydent Bill Clinton, w zgodzie z Agendą 21, podpisał Prezydencki Rozkaz numer 12852 w celu stworzenia Prezydenckiej Rady na Zrównoważony Rozwój w celu „zharmonizowania” amerykańskiej polisy ochrony środowiska z dyrektywami ONZ-u tak jak to jest wyszczególnione w Agendzie 21. Ten Prezydencki Rozkaz pokierował wszystkie agencje Federalnego Rządu w kierunku działań ze Stanami i lokalnymi rządami we wspólnym wysiłku „reinwencji” rządu (wymyślenie nowych sposobów na zmianę struktury rządzenia) używając wyszczególnione  wskazówki Agendy 21. Jako rezultat, w asystencji takich grup jak ICLEI (definicja powyżej), Zrównoważony Rozwój obecnie ujawnia się jako rządowe wytyczne dla każdego miasta, województwa i Stanu. George_H_W_Bush.png Bill_Clinton_2.jpg

 

Oświecające Cytaty Planujących Agendę 21

„Agenda 21 proponuje zestaw działań których zamierzenia będą uprawomocnione w KAŻDEJ osobie na Ziemi... wzywa ona do specificznych zmian w działaniach wszystkich ludzi... Efektywna egzekucja Agendy 21 będzie WYMAGAĆ głębokier reorientacji WSZYSTKICH ludzi, jak nic cokolwiek świat kiedykolwiek doświadczył...” Agenda 21: The Earth Summit Strategy to Save Our Planet (Earthpress, 1993) Agenda 21: Strategia Szczytu Ziemi dla Uratowania Naszej PlanetyAgenda_21C.jpg

 

„Realności życia na naszej planecie dyktują, że ciągły ekonomiczny rozwój, tak jakim go znamy, nie potrafi być podtrzymany... dlatego Zrównoważony Rozwój, jest programem akcji dla lokalnej i globalnej ekonomicznej reformy – program, który ciągle jeszcze musi być zdefiniowany.” The Local Agenda 21 Planning Guide, opublikowany przez ICLEI, 1996

“Nikt w pełni nie rozumie jak, lub o ile, jeżeli, zrównoważony rozwój może być osiągnięty; jakkolwiek, jest tam wzrastający konsensus, że musi to być osiągnięte na lokalnym poziomie, jeżeli kiedykolwiek będzie to osiągnięte w globalnej skali.” The Local Agenda 21 Planning Guide, opublikowany przez ICLEI, 1996

Agenda 21 i Prywatna Własność

„Ziemia... nie może być traktowana jako zwykły majątek, controlowana przez indywidualnych ludzi i poddana naciskom i niewydajnościom rynku. Prywatne posiadanie ziemi jest także zasadniczym instrumentem akumulacji i koncentracji bogactwa; z tego też powodu przyczynia się do socjalnej niesprawiedliwości.” Ze sprawozdania 1-ej Konferencji Środowiska ONZ-u, 1976

„Decyzje odnoszące się użytku prywatnej ziemi często są powodowane przez silne ekonomiczne motywacje, których wynikiem jest szereg ekologicznych i estetycznych konsekwencji... Kluczem do przezwyciężenia tego jest użycie publicznej dyplomacji... Sprawozdanie z Prezydenckiej Rady na Zrównoważony Rozwój, str. 112

„Obecny styl życia i wzorce konsumpcji zamożnej średniej klasy – włączjące wysokie spożycie mięsa, używanie paliw z pozostałości szczątków biologicznych, domowe przyrządy używające energię, urządzenia klimatyzacyjne używane w domu i w pracy, i  miejsca zamieszkań na przedmieściach są nie podtrzymywalne.” Maurice Strong, Sekretarz Generalny Szczytu Ziemskiego ONZ-u, 1992Maurice_Strong_1.jpg

 Maurice Strong

Reinwencja Rządu

„Potrzebujemy nowy wspólny proces decyzji, który przyprowadzi do lepszych decyzji, szybszej zmiany, i bardziej sensowny użytek ludzkich, naturalnych i finansowych bogactw w osiągnięciu naszych celów.” Sprawozdanie z Prezydenckiej Rady na Zrównoważony Rozwój

„Indywidualne prawa będą musiały wziąć tylne siedzenie spowrotem do kolektywizmu.” Harvey Ruvin, Wice Przewodniczący, ICLEI, Projekt Terenów oddanych pod Dzikie Zwierzęta

 Harvey RuvinHarvey_Ruvin.jpg

„Musimy uczynić to miejsce niebezpiecznym i niezamieszkalnym miejscem dla Kapitalistów [średniej klasy indywidualistów] i ich projektów – musimy odzyskać [kto kiedyś w swych roszczeniach posiadał całą ziemię i któremu się należy ona z powrotem?*] drogi, i użytkowe ziemie, zatrzymać budowę wodnych zapór, rozwalić istniejące zapory, uwolnić skute rzeki i powrócić do pustkowia miliony z dziesiątek milionów akrów czy obecnie już zagospodarowaną ziemię.” Dave Foreman, Earth First (Najpierw Ziemia)Dave_Foreman.jpg

 Dave Foreman

Co nie jest podtrzymywalne?

Zjazdy narciarskie, pastwiska dla zwierząt, uprawianie ziemi, budowanie ogrodzeń, przemysł, domy jednorodzinne, wykańczane powierzchnie [np. betonem, brukiem, kostką] i asfaltowane drogi, działalność wycinania lasów, zapory i baseny pitnej wody, konstrukcja linii elektrycznych, i ekonomiczne systemy, które upadną aby umieścić właściwą wartość na środowisko.” UN’s Biodiversity Assesment Report (ONZ-u Sprawozdanie Ewaluacji Biologicznej Różnorodności w odniesieniu do dzikich zwierząt)

Ukrywanie przed ludźmi korzeni Agendy 21 ONZ-u

„Branie udziału w popieranym przez ONZ procesowi planowania bardzo prawdopodobnie, w naszym społeczeństwie, zwróci uwagę wielu grup uczepionych konspiracji i indywidualnych osób... Ten segment naszego społeczeństwa, który obawia się „światowego rządu” i inwazji Stanów Zjednoczonych przez ONZ, przez które nasza indywidualna wolność zostałaby obdarta, ruchliwie by działał by pokonać jakiegokolwiek wybranego przedstawiciela, który przyłączyłby się do „konspiracji” przez podjęcie odpowiedzialności LA21 (Lokalnej Agendy 21). Dlatego nazywamy nasz proces czymś innym, tak jak wszechstronnym planowaniem, zarządem wzrostu lub sprytnym wzrostem.” J. Gary Lawrence, doradca do Prezydenta Clintona Rady na Zrównoważony Wzrost

 J.Gary LawrenceJ_Gary_Lawrence.jpg

I tak widzimy jak pod nazwą Agendy 21 kryje się totalitarny Sytem na wzór komunizmu lub faszyzmu, gdzie obydwie cechy tych dwóch systemów są ze sobą ściśle związane i nawet je przerastają posiadając w swym planie planowane pod wieloma postaciami ludobójstwo. Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest unikalnym dokumentem gwarantującym republikański system władzy w tym kraju. Polega ona na fundamentalnym prawie nietykalności prywatnej własności darowanej nam przez samego Stwórcę. Ci, którzy chcą ten fundament zniszczyć, w rzeczywistości żyją w demonicznej iluzji, która poprowadzi samych twórców tego zniszczenia, przy okazji, do ich własnej zagłady.

F_A_von_Hayek.jpgŚwiatowej sławy austriacki ekonomista i w tej dziedzinie odbiorca Nagrody Nobla, Friedrich A. Hayek napisał: „Indywidualizm, w kontraście z socjalizmem i wszystkimi innymi formami totalitaryzmu, jest oparty na respekcie do Chrześcijaństwa dla indywidualnej jednostki i wierze, że jest pożądanym aby ludzie byli wolnymi w rozwijaniu ich własnych, indywidualnych talentów i słabości. Ta filozofia, najpierw, w pełni, rozwinęła się w czasie Renesansu, rosła, i rozkrzewiła się w to, co my znamy jako  Zachodnia Cywilizacja. Ogólny kierunek socjalnego rozwoju był jednym, który uwolnił indywidualną jednostkę od więz, które ograniczało jego w feudalnym społeczeństwie. (Przy okazji należy zwrócić uwagę, że twórcą feudalizmu był Rzymskokatolicki kościół.)

Hayek, który spędził drugą część swego życia w Stanach Zjednoczonych również pisze:

„...Stałem się spotęgowanie przekonany, że niektóre z sił, które zniszczyły wolność w Niemczech, są także w działaniu tutaj. Wielki ogrom okropności popełnionych przez Narodowych Socjalistów wzmocnił zapewnienie, że totalitarny system nie może stać się tutaj. Ale pozwólmy sobie przypomnieć, że 15 lat przed II Wojną Światową, możliwość zaistnienia takiej rzeczy w Niemczech wyglądałby tak fantastycznie nie tylko dla dziewięć dziesiątychy z samych Niemców, ale także dla najbardziej wrogich zagranicznych obserwatorów... Charakter niebezpieczeństwa...[jest] nawet mniej zrozumiany tutaj niż to było w Niemczech. Najwyższą tragedią jest to, że ciągle jest to niezauważalne, że w Niemczech, głównie ludzie dobrej woli, którzy przez ich socjalne polisy, przygotowali drogę dla sił, które zajmują pozycję wszystkiego, czego się oni [sami] brzydzili. Niewielu rozpoznaje, że wzrost faszyzmu i Nazizmu nie był reakcją przeciwko socjalistycznym trędom poprzedzającego okresu, ale niezbędnym wynikiem tych tendencji... WieluHayek.jpg socjalistów posiada tragiczną iluzję, że przez pozbawienie prywatnych osób ich władzy (wpływów) , które posiadają w ich indywidualistycznym systemie, i przeniesienie tej władzy do społeczeństwa [kolektywizmu], przez to oni wygaszają władzę...

...konkurencyjny system jest jedynym systemem zaprojektowanym do zminimalizowania wykonywanej władzy człowieka nad człowiekiem... Nasze pokolenie zapomniało, że system prywatnej własności jest największą gwarancją wolności... Jest dobrze powiedziane, że w kraju, gdzie jedynym pracodawcą jest państwo, opozycja znaczy śmierć przez zagłodzenie... To nie byli Faszyści, ale Socjaliści, którzy zaczęli zbierać dzieci w najmłodszym wieku do politycznych organizacji aby pokierować ich myśleniem... W czasie, gdy Hitler przyszedł do władzy, liberalizm był [już] umarły w Niemczech. I tym, który go zabił był socjalizm.” Droga do Pańszczyzny, Friedrich A. Hayek

 

Dzisiaj wszystkie cechy przedwojennych Niemiec możemy zaobserwować praktycznie we wszystkich krajach świata. W Europie rodzice chcący uchronić swe dzieci od tego samego wpływu indoktrynacji publicznych szkół poprzez domowe nauczanie (które ciągle jest legalneNew_World_Religion.jpg w USA) są karani więzieniem i utratą dzieci, tak że nawet są zmuszeni uciekać do innych krajów. ONZ również, przez międzynarodowe porozumienie ludzkich praw, chce zabrać prawa rodzicielskie między innmi do uczenia dzieci w domu oraz dawania chrześcijańskich instrukcji.

Gary_H_Kah_1.jpgGary H. Kah, były rządowy agent, pisze o głębokim zaangażowaniu Watykanu w tworzenie Światowego Rządu i Religii. W swej książce „Nowa Światowa Religia” znajdują się jego słowa:

„Jeden sposób [w jaki] Watykan pomaga dla ONZ-u, to przez szkolenie jego przyszłych dyplomatów. Przez międzynarodowy program dyplomacji Seton Hall Uniwersytetu, Watykan posiada niezwykłą aranżację ze Zjednoczonymi Narodami. Seton Hall sprzymierzył siebie ze ZwiązkiemSeton_Hall2[1].jpg Narodów Zjednoczonych (USA) aby edukować jutrzejszych globalnych liderów do operacji wewnątrz systemu ONZ. Jako jeden z największych Katolickich Uniwersytetów w USA, Seton Hall jest jedyną instytucją tego rodzaju posiadającą ten specjalny status. Te bliskie partnerstwo dalej sugeruje, że ONZ służy jako polityczny instrument Watykanu.” Str. 239

Gary H. Kah

Drodzy czytelnicy, czas spojrzeć prawdzie w oczy. Chrystus powiedział, że poznamy prawdę i prawda nas wyswobodzi (Jana 8:32). Oczywiście, prawdziwe poznanie prawdy znajduje się w samym Chrystusie, który wcześniej nas ostrzegał, że ten świat znajduje się w rękach księcia tego świata – szatana (Jana 14:30). Z jednej strony powinniśmy nie być pasywni i wdziewając pancerz wiary i miecz Słowa Bożego toczyć walkę ze Złym, którego musimy ciągle ujawniać wyrywając ofiary z jego pazurów (Efezjan 6:12n). Również jest to czas by uporządkować nasze duchowe życie, ponieważ świat,  w którym żyjemy nie gwarantuje nam nic dobrego. Jezus powiedział, że będą mówić pokój i bezpieczeństwo, a przyjdzie na nich nagła zagłada. Ale prawdziwym zabezpieczeniem jest Jezus, tym, którzy powierzyli mu swoje życie.

Jan Wolny

Powered by liveSite Get your free site!